Šilumos paskirstymas vartotojams

Pasirinkimo metodas

įvairių variantų variantai

Pastate per atsiskaitymo laikotarpį suvartotas šilumos kiekis  yra išmatuojamas šilumos apskaitos prietaisu, įrengtu pastato įvade. Jei pastate yra daugiau nei vienas šilumos vartotojas, suvartotas šilumos kiekis atskiriems vartotojams yra paskirstomas tik pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos iki reorganizacijos Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus.

galimybės nusipirkti knygą

Taikant skirtingus šilumos paskirstymo metodus, pastate paskirstomas tas pats per atsiskaitymo laikotarpį suvartotas šilumos kiekis, tačiau skirtingu būdu. Tinkamai pasirinktas šilumos paskirstymo metodas leidžia tiksliau nustatyti pastate pasirinkimo metodas butuose ir pasirinkimo metodas kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį.

ŽNS Kampai Tai mokymosi bendradarbiaujant metodas, kuris leidžia mokiniams pasirinkti ir aptarti tam tikrą temos aspektą. Kiekvienas kabineto kampas reiškia kitą temos aspektą. Kiekvienas mokinys pasirenka, į kurį konkretų mokytojo užduoto klausimo aspektą atsakys, ir eina į atitinkamą kampą.

Kiekviename metode yra nurodyta suvartoto šilumos kiekio paskirstymo tvarka, kuri priklauso nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumų bei šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietos. Šilumos vartotojai ne tik gali pasirinkti šilumos paskirstymo metodą iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamų, tačiau turi teisę patys parengti savo šilumos paskirstymo metodą pagal Pasirinkimo metodas paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles.

Šilumos paskirstymo metodai

Tokie metodai taikomi tik suderinus su Valstybine energetikos reguliavimo taryba. Šilumos tiekėjas, taikydamas šilumos paskirstymo metodą, vadovaujasi pasirinkimo metodas buto ir ar kitų patalpų duomenimis karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenimis, duomenimis apie buto ir ar kitų patalpų plotą, aukštį ir kt.

Pasirinkimo metodas redaguoti redaguoti vikitekstą ] Svarbiausi šiuolaikiniai valdymo bruožai yra biurokratija bei technokratija tarnaujanti savo paties, o ne visuomenės interesams. Šia teorija rėmėsi JAV ir Britanija, ir ji sulaukė rimtos politinių partijų paramos. Pirmasis šia teorija susidomėjo Gordon Tullock, tačiau savo darbuose ekonominio aspekto neaptarinėjo. Jis teigė, kad analizuojant politiką, politikos formavimą ir biurokratiją, turi būti remiamasi ta pačia savo naudos maksimizavimo prielaida, kuria remiamasi aiškinant firmų, verslininkų ir vartotojų elgseną. Vadinas, jie nuolat siekia plėsti savo biurus ir vis daugiau pinigų reikalauja savo departamentams.

Duomenis, reikalingus šilumos paskirstymui, šilumos tiekėjui teikia šilumos vartotojas arba jo įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekvieną mėnesį iki atsiskaitymo laikotarpio pabaigos šilumos tiekėjui turi būti pateikti butuose ir ar kitose pasirinkimo metodas įrengtų pasirinkimo metodas vandens apskaitos prietaisų, šilumos skaitiklių ir ar šilumos daliklių rodmenys. Svarbūs tikslūs duomenys apie butų  ir ar kitų patalpų plotus: pasirinkimo metodas vadovaujamasi skirstant šilumos kiekį šildymui, šilumos kiekį bendrosioms reikmėms  bei šilumos kiekį su nepaskirstytu karštu vandeniu.

R.E.P.R.O.G.R.A.M. METODAS pagal A. Karalių

Vartotojas apie dėl rekonstrukcijos, naujų matavimų ar kitų priežasčių pasikeitusį buto naudingąjį ar kitos paskirties bendrąjį plotą  turi nedelsiant pranešti šilumos tiekėjui.

Atkreipiame dėmesį, jog butų ir kitų patalpų plotų bei aukščių matavimai pasirinkimo metodas ne šilumos tiekėjo, o VĮ Registrų centras kompetencija. Šilumos paskirstymo schemą ir principus rasite tinklalapyje www.

Kaip vyksta prekyba biržoje? Į pastatą patiektos šilumos energijos kiekis apskaitomas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu ir paskirstomas kiekvienam daugiabučio gyventojui pagal vieną iš Tarybos patvirtintų ar su Taryba suderintų metodų. Šilumos paskirstymo metodas — Tarybos patvirtintos arba vartotojų parengtos ir su Taryba pasirinkimo metodas taisyklės, apibrėžiančios, kokiu būdu turi būti paskirstoma šilumos energija pastate. Kadangi tas pats įvadiniu apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos energijos kiekis gali būti paskirstomas skirtingai, labai svarbu, kad taikomas šilumos paskirstymo metodas kuo tiksliau atitiktų namo šilumos, karšto vandens tiekimo ir apskaitos sistemą, nes tik tuomet bus tiksliai nustatomas suvartotos šilumos butuose ir kitose patalpose kiekis. Kiekviename metode pasirinkimo metodas šilumos energijos paskirstymo tvarka priklauso nuo: namo šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumų; šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietos.

Suvartoto šilumos kiekio paskirstymo metodo pasirinkimas Šilumos paskirstymo metodą, kuris bus taikomas visiems pastate esantiems butams ir ar kitoms patalpoms, pasirenka šilumos vartotojai Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pastato butų ir ar kitų patalpų savininkų susirinkime, 50 proc. Teisės aktai nustato pareigą namo valdytojui teisės aktuose nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras bei, išnaudojant pasirinkimo metodas turimas projektavimo ir organizacines galimybes, pasirinkimo metodas, kad šilumos ir karšto vandens vartojimas pastate būtų ekonomiškas ir racionalus.

pasirinkimo metodas koks yra geriausias pasirinkimas

Kol vartotojai pasirenka šilumos paskirstymo metodą, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka juos parenka šilumos tiekėjas. Šilumos paskirstymo metodai yra skelbiami viešai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame puslapyje adresu www.

Paskutinį kartą redaguota: Pramonės g.

pasirinkimo metodas