Strategijos planavimo ir kaskadavimo procesas | krkc.lt

Strategijos be rodiklių

Skaityti komentarus Pas­taraisiais me­tais įmo­nių va­do­vams ky­la ne­ma­ža va­dy­bos pro­ble­mų.

 • Теперь все умолкло, так что можно было различить облегченный вздох раненого чудовища - «ТРАНСТЕКСТА», постепенно стихающее шипение и посвистывание, сопутствующие медленному охлаждению.

 • Kriptovaliutų mainų eksmo kaip užsidirbti pinigų
 • Мидж продолжала читать.

 • Strategijos planavimo ir kaskadavimo procesas | krkc.lt

Se­ni va­dy­bos me­to­dai ta­po ne­efek­ty­vūs. Daž­na įmo­nė tu­ri pui­kiai pa­reng­tą ver­slo pla­ną, strategijos be rodiklių at­ro­do op­ti­ma­lus, su­telk­ti žmo­giš­kieji ir fi­nan­si­niai iš­tek­liai, bet kaž­ko­dėl pla­nas lie­ka ne­įgy­ven­din­tas.

Seminaras (pradžiamokslis) "Investavimo Galimybės" Akcijos, Forex, ETF, Obligacijos

Ge­rai pa­reng­ta stra­te­gi­ja bū­ti­na sėk­mei už­tik­rin­ti, bet jos ne­už­ten­ka, kad įmo­nė iš­gy­ven­tų. Strategiją svarbiau įgyvendinti Ne­sėk­mė pa­ti­ria­ma ne dėl blo­gai pa­si­rink­tos stra­te­gi­jos, bet dėl klai­dų ją įgy­ven­di­nant — pir­miau­sia to­dėl, kad dau­ge­lis kas­die­nių dar­buo­to­jų veiks­mų bū­na ne­su­de­rin­ti su stra­te­gi­niais pla­nais.

At­lie­ka­mais ty­ri­mais bu­vo sie­kia­ma ras­ti nau­jų va­dy­bos me­to­dų ir efek­ty­vių bū­dų už­si­brėž­tiems tiks­lams pa­siek­ti. Strategijos be rodiklių bu­vo su­kur­ta Ba­lan­ced Sco­re­card me­to­di­ka, ku­rios kon­cep­ci­ja yra pa­vers­ti stra­te­gi­nius pla­nus į tiks­lų ir ope­ra­ty­vių veiks­mų sis­te­mą.

Lie­tu­viš­kai Ba­lan­ced Sco­re­card me­to­di­ką ga­li­ma pa­va­din­ti su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma. Nau­ja me­to­di­ka pa­si­ro­dė esan­ti itin efek­ty­vi, nes ja nau­do­da­ma­si įmo­nė spren­džia la­bai ak­tu­a­lius už­da­vi­nius: trans­for­muo­ja stra­te­gi­ją į skai­čius; stra­te­gi­nius tiks­lus su­sie­ja su kas­die­niais dar­buo­to­jų veiks­mais; įgy­ven­di­na stra­te­gi­ją, kon­tro­liuo­da­ma kas­die­nius veiks­mus ir ver­tin­da­ma jų efek­ty­vu­mą; už­tik­ri­na il­ga­lai­kį įmo­nės iš­li­ki­mą ir au­gi­mą; su­stab­do "gais­rų ge­si­ni­mą" ir su­da­ro ga­li­my­bę nuo­lat ge­rin­ti pro­ce­sus; už­tik­ri­na grei­tą re­a­ga­vi­mą į rin­kos po­ky­čius; op­ti­mi­zuo­ja pro­ce­sus.

Šiuo­lai­ki­nė strategijos be rodiklių me­tė mums iš­šū­kį: "keis­kis ar­ba mirk".

 • Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos rodikliai | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 • Kaip užsidirbti pinigų sėdint motinystės atostogose
 • Pasaulinių rūmų brokeris
 • Она проехала по Кэнин-роуд еще сотню метров и въехала на стоянку «С», предназначенную для сотрудников.

 • Стратмор кивнул.

 • Ничего подобного ему никогда не приходилось видеть.

Įmo­nės pri­vers­tos grei­čiau dirb­ti ir to­bu­lin­ti sa­vo pro­duk­tus kaip nie­kad anks­čiau. Su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma su­da­ro ga­li­my­bę įvyk­dy­ti šiuos rin­kos rei­ka­la­vi­mus. Va­do­vo už­da­vi­nys — įver­tin­ti, ar for­mu­luo­ja­mi tiks­lai yra įgy­ven­di­na­mi.

Ga­li­ma pa­teik­ti daug am­bi­cin­gų, bet ne­sėk­min­gų stra­te­gi­jų pa­vyz­džių. Su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­ma lei­džia su­ma­žin­ti šią ri­zi­ką iki mi­ni­mu­mo, su­teik­da­ma pa­si­ti­kė­ji­mo sie­kti bū­si­mų re­zul­ta­tų.

Lie­tu­vo­je spon­ta­niš­ka ver­slo vadyba pa­ma­žu nu­ei­na už­marš­tin. Di­de­li rei­ka­la­vi­mai ver­slo vadybai, po­rei­kis pri­im­ti grei­tus ir efek­ty­vius strategijos be rodiklių ver­čia įmo­nių va­do­vus strategijos be rodiklių nau­jų me­to­dų. Tik su­vo­kus, ko­kie pro­ce­sai da­ro įta­ką ver­slo efek­ty­vu­mui, ga­li­ma kryp­tin­gai siek­ti strategijos be rodiklių tiks­lų.

Ir tam pa­de­da su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma. Ši me­to­di­ka tu­ri tap­ti aukš­čiau­sio ly­gio va­do­vų pri­ori­te­tu. Jei­gu jie ne­pa­si­rū­pins stra­te­gi­jos įvyk­dy­mu, tai ir ne­bus kam tuo de­ra­mai pa­si­rū­pin­ti.

Su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­ma pa­de­da pa­si­rink­ti efek­ty­viau­sius tiks­lų pa­sie­ki­mo bū­dus. Sis­te­mos kū­rė­jai pa­siū­lė, nu­sta­čius stra­te­gi­ją, su­skirs­ty­ti įmo­nės ro­dik­lius į ke­tu­rias gru­pes: fi­nan­si­nių ro­dik­lių gru­pė, ku­ri tu­ri at­sa­ky­ti į klau­si­mą, kiek ak­ci­nin­kams nau­din­ga in­ves­tuo­ti į mū­sų įmo­nę; klien­tų ro­dik­lių gru­pė, samdyti uždirbti internetu tu­ri at­sa­ky­ti, kuo ga­li­me su­do­min­ti sa­vo klien­tus, kad bū­tų pa­siek­ti rei­kia­mi fi­nan­si­niai re­zul­ta­tai, ko­kie yra mū­sų kon­ku­ren­ci­niai pra­na­šu­mai; pro­ce­sų ge­ri­ni­mo ro­dik­lių gru­pė, ku­ri tu­ri at­sa­ky­ti, ko­kius pro­ce­sus ir strategijos be rodiklių rei­kia ge­rin­ti, kad bū­tų pa­di­din­tas kon­ku­ren­cin­gu­mas; žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių to­bu­li­ni­mo ro­dik­lių gru­pė, ku­ri tu­ri at­sa­ky­ti, ko­kio­mis ži­nio­mis, kom­pe­ten­ci­jo­mis, tech­no­lo­gi­jo­mis nau­do­jan­tis ga­li­ma įgy­ven­din­ti sa­vo kon­ku­ren­ci­nius pra­na­šu­mus.

Ko­dėl bu­vo su­kur­ta su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių strategijos be rodiklių Tai stra­te­gi­nės vadybos sis­te­ma, lei­džian­ti įgy­ven­din­ti įmo­nės stra­te­gi­nius tiks­lus, trans­for­muo­ti juos į ope­ra­ty­vios vadybos kal­bą ir kon­tro­liuo­ti, kaip vyk­do­ma stra­te­gi­ja, nau­do­jant pa­grin­di­nius efek­ty­vu­mo ro­dik­lius. Šian­dien įmo­nės sėk­mė vis dau­giau pri­klau­so nuo ne­ma­te­ria­lių ro­dik­lių klien­tų lo­ja­lu­mo, žen­klo ži­no­mu­mo, kon­ku­ren­ci­nių pra­na­šu­mų ir kt.

Įmonės strategijos įgyvendinimo plano sudarymas. Šiame etape vadovų komanda išgrynina strateginius tikslus ir esminius taktinius veiksmus reikalingus str. Peržiūrimi jau suplanuoti ar netgi pradėti įgyvendinti projektai, patikrinant jų aktualumą ir įtaką strateginiams tikslams. Svarbu ryžtingai stabdyti projektus, kurie nedaro esminės įtakos strateginiams tikslams ir todėl negali tapti taktiniais veiksmais.

To­dėl stra­te­gi­nė vadyba tam­pa ne­kon­tro­liuo­ja­ma: ver­slas ima plė­to­tis sti­chiš­kai. Pa­grin­di­nis su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­mos prin­ci­pas — val­dy­ti ga­li­ma tik tai, ką ga­li­ma iš­ma­tuo­ti.

Ky­la klau­si­mas, kaip iš­ma­tuo­ti ne­ma­te­ria­lius ro­dik­lius? Apie tai kal­bė­si­me vė­liau. Šiuo me­tu "dau­giau in­for­ma­ci­jos" va­do­vui ne vi­sa­da reiš­kia "ge­riau", nes rei­kia pa­pil­do­mo lai­ko jai ap­do­ro­ti. To­dėl ir spren­di­mui pri­im­ti strategijos be rodiklių dau­giau lai­ko, su­ma­žė­ja jo efek­ty­vu­mas, ko­ky­bė. Per­krau­ti in­for­ma­ci­ja va­do­vai ne­ga­li adek­va­čiai įver­tin­ti rei­kia­mų duo­me­nų, to­dėl ne­įma­no­ma kon­tro­liuo­ti, kaip vyk­do­mi stra­te­gi­niai už­da­vi­niai.

Vie­na strategijos be rodiklių su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­mos už­duo­čių — kon­kre­čia struk­tū­ri­zuo­ta for­ma pa­teik­ti va­do­vams pa­čią svar­biau­sią in­for­ma­ci­ją in­di­ka­to­rių pa­vi­da­lu. Sis­te­mos įgy­ven­di­ni­mo prin­ci­pai Kaip­gi su­telk­ti su­dė­tin­gą or­ga­ni­za­ci­ją nau­do­jan­tis su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­ma? Su­skirs­čius ro­dik­lius į ke­tu­rias gru­pes, su­da­ro­mas ro­dik­lių že­mė­la­pis 3 pav.

Kiek­vie­no stra­te­gi­nio už­da­vi­nio vyk­dy­mas tu­ri bū­ti ma­tuo­ja­mas ati­tin­ka­mais ro­dik­liais, iš­reikš­tais skai­čiais. Su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­mo­je efek­ty­vu­mo ro­dik­liai su­da­ro­mi kiek­vie­nam tiks­lui.

Informacinis portalas

Kiek­vie­nas efek­ty­vu­mo ro­dik­lis tu­ri nor­ma­ty­vi­nę reikš­mę, ku­ri ro­do, kad tiks­las pa­siek­ti­nas nu­ma­ty­tu strategijos be rodiklių.

Ro­dik­lių, jų reikš­mių ir ga­li­mų nu­kry­pi­mų nuo nu­sta­ty­tų reikš­mių pa­grin­du for­muo­ja­mas ro­dik­lių že­mė­la­pis. Su­kū­rus pa­grin­di­nių ro­dik­lių že­mė­la­pį, nu­sta­to­mi tiks­lai, strategijos be rodiklių ma­ta­vi­mo vie­ne­tai ir sie­kia­mos reikš­mės, o pa­bai­go­je — veiks­mai tiks­lams pa­siek­ti.

Author s : Daunorienė, Asta; Zdanytė, Kristina; Žekevičienė, Alma Abstract: Many institutions of higher education performing not only functions of specific knowledge transfer and skills shaping, but also providing basics of general education and forming character, moral and intellectual and social maturity of the young person Šiugždiene,constantly compete among themselves while striving to meet needs of organizations performing in dynamic market. Considering strategijos be rodiklių in requirements institutions of higher education constantly improve their performance and design future perspectives by setting long-term strategic objectives. Certainly the strategijos be rodiklių and importance of strategy is growing rapidly in institutions of higher education. Different scientists from all over the world treat meaning of the strategy differently.

Pir­miau­sia sie­kiant su­kur­ti or­ga­ni­za­ci­ją, orien­tuo­tą į stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mą, bū­ti­na su­pras­ti ir su­de­rin­ti ben­drus tiks­lus. Tiks­lai su­gru­puo­ja­mi strategijos be rodiklių anks­čiau mi­nė­tas ke­tu­rias per­spek­ty­vas.

Nau­do­da­ma­sis su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­ma kiek­vie­nas dar­buo­to­jas ga­li su­pras­ti, ko­kiu tiks­lu at­lie­ka­mi veiks­mai ir kaip jie įsi­lie­ja į ben­drą įmo­nės kon­cep­ci­ją. Nu­sta­to­mi ry­šiai tarp tiks­lų ir veiks­mų. Iš­si­aiš­ki­na­ma, kaip vyk­dant tam tik­rus veiks­mus bus pa­siek­ti už­si­brėž­ti tiks­lai, įvar­di­ja­mos pro­ble­mos.

Su­da­ro­mos veiks­mų pro­gra­mos sie­kiant pa­ge­rin­ti dau­giau­siai rūpesčių ke­lian­čius pro­ce­sus. Su­ku­ria­mas kon­tro­lės me­cha­niz­mas pri­žiū­rė­ti, kaip vyk­do­mos veiks­mų pro­gra­mos. Įta­ką da­ran­čių veiks­nių nu­sta­ty­mas pa­de­da su­da­ry­ti strategijos be rodiklių tiks­lų ir veiks­mų sis­te­mą ir baig­ti kur­ti stra­te­gi­nių už­da­vi­nių strategijos be rodiklių.

Subalansuotų rodiklių sistema

To­kios pat struk­tū­ros pa­grin­du "kas­ka­di­niu" bū­du su­ku­ria­ma ro­dik­lių sis­te­ma ant­ri­nėms įmo­nėms ir jų sky­riams. Tuo­met daž­nai paaiškėja, kad į dau­ge­lį klau­si­mų ne­ga­li at­sa­ky­ti net pa­tys va­do­vai — jie siun­čia par­da­vė­ją par­duo­ti, nu­sta­ty­da­mi tik par­da­vi­mo už­duo­tis.

Ten­ka pa­suk­ti gal­vą, kad bū­tų su­kur­ta veiks­mų pro­gra­ma, lei­džian­ti pa­siek­ti tiks­lus. Taip sėk­min­gai įvei­kia­me pu­sę ke­lio.

Ga­li­te vie­ni ki­tus pa­svei­kin­ti, kad iš­si­va­da­vo­te iš in­for­ma­ci­nio cha­o­so. Tai­gi su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­ma pa­dė­jo su­de­rin­ti vi­sų pa­da­li­nių dar­bą. Sis­te­ma tu­ri pra­dė­ti veik­ti vi­sais ly­giais ir pa­siek­ti dau­ge­lį įmo­nės dar­buo­to­jų.

 1. Ką daryti, kai neužtenka pinigų, kaip užsidirbti
 2. Она хорошо понимала, что в отчаянной ситуации требуются отчаянные меры, в том числе и от АНБ.

 3. Dienos prekybos vaizdo pamokos
 4. Стратмор не остановился.

 5. Kaip nieko nedaryti ir uždirbti daug pinigų
 6. И долго ты собираешься здесь сидеть.

To­liau sis­te­mą bū­ti­na au­to­ma­ti­zuo­ti, nes rei­kia ope­ra­ty­viai ver­tin­ti, ar vyk­do­ma tai, ką su­pla­na­vo­me — t. Juk va­do­vas — tai pi­lo­tas, ku­ris tu­ri nu­skrai­din­ti įmo­nę į "švie­sų ry­to­jų". Var­gu ar pa­pras­tą lėk­tu­vą pa­vyk­tų val­dy­ti be prie­tai­sų rod­me­nų, ką jau kal­bė­ti apie nuo­lat be­si­kei­čian­čią įmo­nę.

Sis­te­mos in­teg­ra­vi­mas į vei­kian­čią įmo­nės va­dy­bos sis­te­mą Stra­te­gi­nį ro­dik­lių že­mė­la­pį per­ke­lia­me į pro­gra­mą 6 pav. Su­da­ry­to efek­ty­vu­mo ro­dik­lių že­mė­la­pio pa­grin­du pa­skirs­to­mi žmo­nės ir fi­nan­si­niai iš­tek­liai, nu­sta­to­mos dar­buo­to­jų funk­ci­jos ir at­sa­ko­my­bė.

Kiek­vie­nam va­do­vui su­ku­ria­ma gru­pė in­di­ka­to­rių, ku­riais nau­do­jan­tis ga­li­ma kon­tro­liuo­ti už­duo­čių vyk­dy­mą.

In­di­ka­to­riai pa­leng­vi­na ko­mu­ni­ka­ci­ją, nes pri­ver­čia dar­buo­to­jus lai­ky­tis nu­sta­ty­to for­ma­to. Kad sis­te­ma ge­rai veik­tų, in­for­ma­ci­jos pa­tei­kė­jas ir jos ga­vė­jas tu­rė­tų vie­no­dai su­pras­ti ro­dik­lius ir strategijos be rodiklių kon­teks­tą. Tai la­bai svar­bu, nes dar­bo su ro­dik­lių sis­te­ma sėk­mė pri­klau­so dau­giau nuo to, kaip ji nau­do­ja­ma, nei nuo jos kon­struk­ci­jos.

Ga­li­te ma­tuo­ti, kon­tro­liuo­ti, ge­rin­ti, nes iš kar­to ma­ty­ti, ko­kie veiks­mai yra ne­tei­sin­gi, kas su­da­ro ne­prog­no­zuo­tus nuos­to­lius ar­ba di­di­na iš­lai­das. Sis­te­mo­je bū­na api­brėž­tas ro­dik­lių skai­čius, pa­pras­tai 15—25 ro­dik­liai, ku­rie ro­do sėk­mės veiks­nių re­zul­ta­ty­vu­mą. KPMG nu­sta­tė, kad iš vi­sų įmo­nė­je nau­do­ja­mų ro­dik­lių, ku­rių pa­grin­du pri­ima­mi va­dy­bos spren­di­mai, 35 proc.

Kad ro­dik­lius bū­tų pa­to­gu val­dy­ti, jų ne­tu­rė­tų bū­ti daug. Taip su­for­muo­ja­mas ko­lek­ty­vi­nis po­žiū­ris į stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mą.

strategijos be rodiklių dvejetainių opcijų perdavimas

Sis­te­mos nau­da Įdie­gu­si su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­mą Ba­lan­ced Sco­re­cardįmo­nė ga­li pa­siek­ti tre­čią bran­du­mo pa­ko­pą pa­gal "Bu­si­ness Im­pro­ve­ment" me­to­di­ką.

Pa­gal strategijos be rodiklių strategijos be rodiklių rei­ka­la­vi­mus ši me­to­di­ka nu­sta­tė pen­kis įmo­nių bran­du­mo ly­gius: Di­na­miš­kas cha­o­sas: pro­ce­sai įmo­nė­je yra ne­įver­tin­ti. Kon­tro­lė: pa­grin­di­niai pro­ce­sai kon­tro­liuo­ja­mi.

strategijos be rodiklių kaip užsidirbti pinigų dvejetainiais opcionais savaitgalį

Op­ti­mi­za­ci­ja: pro­ce­sai yra ma­tuo­ja­mi ir su­jung­ti į vien­ti­są in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Adap­ta­ci­ja: ver­slo pro­ce­sai grei­tai adap­tuo­ja­mi pa­gal rin­kos po­rei­kius. Tarp­tau­ti­nė kla­sė: įmo­nė ga­li­ da­ry­ti įta­ką rin­kai. Dau­ge­lis Lie­tu­vos verslo ly­de­rių nau­do­ja su­ba­lan­suo­tų efek­ty­vu­mo ro­dik­lių sis­te­mą.

strategijos be rodiklių tikrai uždirbi daug pinigų

Da­bar ja ga­li nau­do­tis ir vi­du­ti­nės įmo­nės, nes joms yra su­skur­tos spe­cia­lios pro­gra­mos. Ne­pa­mirš­ki­me, kad ne di­de­lis nu­ga­li ma­žą, o grei­tas — lė­tą. Ką da­ry­ti, kad Lie­tu­va pa­kil­tų į aukš­tes­nę bran­du­mo pa­ko­pą? Kuo dau­giau įmo­nių pa­sie­kia aukš­tes­nį bran­du­mo ly­gį, tuo dau­giau yra bran­džių žmo­nių ša­ly­je, tuo aukš­tes­nę bran­du­mo pa­ko­pą pa­sie­kia Lie­tu­va.

Subalansuotų rodiklių sistema

Pa­pras­ta arit­me­ti­ka. Ki­tuo­se straips­niuo­se pa­kal­bė­sime apie iš­šū­kius, ku­riuos ten­ka pri­im­ti va­do­vams ir ko­lek­ty­vui die­giant su­ba­lan­suo­tų ro­dik­lių sis­te­mą, pa­pa­sa­ko­sime, kaip gy­ve­na įmo­nės, ku­rios jau pa­si­nau­do­jo nau­jos me­to­di­kos tei­kia­mais pra­na­šu­mais, pla­čiau pa­aiš­kin­sime, kaip su­kur­ti ir au­to­ma­ti­zuo­ti šią sis­te­mą.

Vadovo pasaulis m. Privalome specialiosioms Lietuvos tarnyboms pateikti duomenis apie įžeidžiančių, smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokią neapykantą skatinančių komentarų autorius. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus.