Tūrio pokytis pasirinkimuose.

Turinys

Šis techninis reglamentas toliau — Reglamentas parengtas įgyvendinant m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. Reglamentas nustato matavimo priemonių, nurodytų Reglamento 1 punkte, esminius ir savituosius reikalavimus ir jų atitikties įvertinimo procedūras, tiekimo Lietuvos rinkai ir naudojimo pradžios sąlygas. Šios matavimo priemonės turi būti naudojamos matavimo tikslams taikant jas visuomenės interesams užtikrinti, sveikatos apsaugai, saugai ir tvarkai, bitcoin google ir vartotojo apsaugai, mokesčiams ir muitams rinkti bei sąžiningai prekybai ir atsižvelgiant į taikymo ribas arba vartotojų grupes, tūrio pokytis pasirinkimuose aaa įvertinti brokeriai Valstybinė metrologijos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu.

Jei savitieji priedai tūrio pokytis pasirinkimuose esminius reikalavimus surenkamiesiems mazgams, tokiems surenkamiesiems mazgams mutatis mutandis taikomos Reglamento nuostatos.

Surenkamieji mazgai, kurie veikia nepriklausomai ir sudaro matavimo priemones, gali būti įvertinami nustatant tūrio pokytis pasirinkimuose nepriklausomai ir atskirai. Reglamento reikalavimai yra privalomi matavimo priemonių gamintojams, importuotojams, prekiautojams ir naudotojams. Reglamente vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: Matavimo priemonė — įtaisas arba sistema, skirti matavimui pagal Reglamento 1 ir 2 punktų nuostatas. Surenkamasis mazgas — taip savituosiuose prieduose vadinamas techninis įtaisas, kuris veikia nepriklausomai ir sudaro matavimo priemonę kartu su kitais surenkamaisiais mazgais, tūrio pokytis pasirinkimuose su juo yra suderinami, arba matavimo priemone, su kuria jis yra suderinamas.

Įgaliotasis atstovas — Bendrijoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gamintojo raštiškai įgaliotas veikti jo vardu tam tikroms užduotims pagal Reglamentą vykdyti. Atitikties įvertinimas — veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma, kiek produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.

Paskelbtoji įstaiga — įstaiga, kuriai pavedama įvertinti atitiktį pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir apie kurią pranešama Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Įgaliotoji institucija — institucija, kuriai įstatymo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavestos valdymo funkcijos, susijusios su atitikties įvertinimu. Tiekimas rinkai — veiksmas, kai tūrio pokytis pasirinkimuose priemonė pirmą kartą Lietuvoje patiekiama galutiniam vartotojui už mokestį arba nemokamai. Naudojimo pradžia — matavimo priemonės, skirtos galutiniam vartotojui, panaudojimas pirmą kartą pagal numatytą paskirtį.

Šie ženklai gali būti pritvirtinami prie matavimo priemonės ją gaminant, jei tai įteisinta. Tokiu atveju dokumentuose, skelbimuose arba instrukcijose, kurių reikalaujama pagal tas direktyvas ir kurios pridedamos prie matavimo priemonės, turi būti pateiktos minimų direktyvų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuorodos. Matavimo priemonės dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Negalima trukdyti rodyti matavimo priemones, neatitinkančias Reglamento reikalavimų, prekybos mugėse, parodose, demonstracijose, jeigu yra matomas ženklas, kuriame aiškiai pažymėta jų neatitiktis Reglamente nustatytiems reikalavimams ir tai, kad jos negali būti patiektos rinkai ir arba pradėtos naudoti tol, kol nebus įvykdyti atitikties reikalavimai.

Matavimo priemonės atitiktis tinkamiems esminiams reikalavimams, pateiktiems Reglamento 1 priede, įvertinama taikant vieną iš gamintojo pasirinktų atitikties įvertinimo procedūrų, išvardytų savituosiuose matavimo priemonių prieduose. Atitikties įvertinimo procedūrų moduliai aprašyti Reglamento A-H1 prieduose.

Tūrio pokytis pasirinkimuose turi pateikti, kur tinkama, atskiros matavimo priemonės arba matavimo priemonių grupės techninę dokumentaciją, kaip nustatyta Reglamento Tūrio pokytis pasirinkimuose skirsnyje.

tūrio pokytis pasirinkimuose

Protokolai, susirašinėjimo dokumentai ir techninė dokumentacija dėl atitikties įvertinimo bei deklaracijos turi būti rengiami lietuvių ir, esant reikalui, viena iš oficialiųjų Europos Ekonominės Bendrijos valstybių narių kalba.

Techninė dokumentacija turi padėti suprasti matavimo priemonės konstrukciją, gamybą ir veikimą ir įvertinti jos atitiktį tinkamiems Reglamento reikalavimams. Techninė tūrio pokytis pasirinkimuose turi būti pakankamai detali, kad galėtų užtikrinti: Techninę dokumentaciją, reikalingą tipui ir arba matavimo priemonei identifikuoti ir įvertinti, sudaro: Reglamento VII skirsnyje nurodytų standartų ir arba norminių dokumentų, taikomų visiškai arba iš dalies, sąrašas; Reglamento reikalavimus esant deklaruojamoms norminėms veikimo sąlygoms ir apibrėžtiems aplinkos trikdžiams; EB tipo tyrimo sertifikatai arba EB projekto tyrimo sertifikatai matavimo priemonėms, turinčioms konstrukcinių dalių, identiškų nurodytoms projekte.

Gamintojas privalo nurodyti plombavimo ir žymėjimo vietas. Prireikus gamintojas privalo nurodyti suderinamumo su tūrio pokytis pasirinkimuose įtaisais ir surenkamaisiais mazgais sąlygas.

Įgaliotoji institucija įstaigoms, tūrio pokytis pasirinkimuose ji Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka skiria atlikti atitikties įvertinimą, turi taikyti šiuos kriterijus: Be to, jie negali būti tiesiogiai įtraukti į matavimo priemonės projektavimą, gamybą, pardavimą arba priežiūrą arba atstovauti šalims, kurios užsiima šia veikla.

Tačiau pastarasis kriterijus jokiu būdu neatima galimybės gamintojui ir įstaigai keistis technine informacija atitikties įvertinimo klausimais; Jei specialioms užduotims spręsti įstaiga turėtų sudaryti sutartį su subrangovu, ji iš pradžių turi įsitikinti, ar subrangovas atitinka Reglamento ir, visų pirma, šio Reglamento skirsnio reikalavimus.

Įstaiga saugo atitinkamus dokumentus, įvertinančius subrangovo tūrio pokytis pasirinkimuose ir pagal Reglamentą padarytą darbą, Įgaliotajai institucijai pateikti; tūrio pokytis pasirinkimuose Jos žinioje turi būti reikiamas personalas ir jai turi būti prieinama įranga, tūrio pokytis pasirinkimuose tinkamu būdu vykdyti technines ir administravimo užduotis, susijusias su atitikties įvertinimu; Įstaigos atlyginimas neturi priklausyti nuo joje vykdomų užduočių rezultatų.

Įstaigos vadovo ir personalo atlyginimas neturi priklausyti nuo įvykdytų užduočių skaičiaus ir nuo tokių užduočių rezultatų; Įgaliotoji institucija praneša Europos Komisijai bei kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms apie šalies jurisdikcijoje esančias įstaigas, paskirtas vykdyti užduotis, susijusias su Reglamento IV skirsnio 13 punkte nurodytais atitikties įvertinimo moduliais, identifikavimo numerius, kuriuos joms suteikė Europos Komisija, matavimo priemonės tipą -uskuriam -iems kiekviena įstaiga buvo paskirta, be to, jei tinka, matavimo priemonės tikslumo klases, matavimo sritį, matavimo būdą ir visas kitas matavimo priemonės charakteristikas, ribojančias pranešimo taikymo sritį.

kaip lengva užsidirbti pinigų internete be investicijų

Įgaliotoji institucija tūrio pokytis pasirinkimuose užtikrinti, kad paskelbtoji įstaiga ir toliau atitiktų šio Reglamento skirsnio 21 punkte nustatytus kriterijus, ir panaikinti paskyrimą, jei nustato, kad įstaiga nebeatitinka tų kriterijų. Turi būti daroma prielaida, kad matavimo priemonė atitinka esminius reikalavimus, nurodytus Reglamento 1 priede ir atitinkamuose Reglamento savituosiuose matavimo priemonių prieduose nuo MP iki MP, jei ji atitinka elementus Lietuvos standartų, perteikiančių tos matavimo priemonės darnųjį Europos standartą, kurie atitinka šio darniojo Europos standarto, kurio nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, elementus.

Jei matavimo priemonė tik iš dalies atitinka šio punkto pirmoje tūrio pokytis pasirinkimuose minimų Lietuvos standartų elementus, turi būti tūrio pokytis pasirinkimuose prielaida, kad matavimo priemonė atitinka esminius reikalavimus, sutampančius su Lietuvos standartų elementais, kuriuos matavimo priemonė atitinka.

tūrio pokytis pasirinkimuose dvejetainių opcijų modeliai

Turi būti daroma prielaida, kad matavimo priemonė atitinka esminius reikalavimus, nurodytus Reglamento 1 priede ir atitinkamuose Reglamento savituosiuose matavimo priemonių prieduose nuo MP iki MP, jei ji atitinka norminių dokumentų atitinkamas dalis ir dalių sąrašus, kurių nuorodos buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. Jei matavimo priemonė tik iš dalies atitinka šio punkto pirmoje pastraipoje minimą norminį dokumentą, turi būti daroma prielaida, kad matavimo priemonė atitinka esminius reikalavimus, sutampančius su norminių dokumentų elementais, kuriuos matavimo priemonė atitinka.

Gamintojas gali pasirinkti naudoti bet kurį tūrio pokytis pasirinkimuose sprendimą, kuris atitinka esminius reikalavimus, nurodytus Reglamento 1 priede tūrio pokytis pasirinkimuose atitinkamuose Reglamento savituosiuose matavimo priemonių prieduose nuo MP iki MP Be to, norėdamas turėti naudos iš atitikties prielaidos, gamintojas turi tiksliai taikyti sprendimus, minimus atitinkamuose darniuosiuose Europos standartuose arba atitinkamose norminių dokumentų dalyse ir sąrašuose, tūrio pokytis pasirinkimuose nurodyta šio Reglamento skirsnio 24 ir 25 punktuose.

Turi būti daroma prielaida apie atitiktį Reglamento V skirsnio Lietuvos standartizacijos departamentas paskelbia nuorodas į Lietuvos standartus ir norminius dokumentus, minimus šio Reglamento skirsnio 24 ir 25 punktuose. Kai matavimo priemonė susideda iš kelių kartu veikiančių įtaisų, kurie nėra surenkamieji mazgai, ženklai pritvirtinami ant matavimo priemonės pagrindinio įtaiso. Atitinkamos paskelbtosios įstaigos identifikavimo numeris turi būti neištrinamas arba susinaikinantis jį nuimant.

Visi ženklai turi tūrio pokytis pasirinkimuose aiškiai matomi arba lengvai pasiekiami.

  • formulės - 5 psl. - Rašto darbas - krkc.lt
  • Kaip kompiuteris uždirba pinigus
  • Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose formulės Izochorinis arba Šarlio dėsnis — izoprocesas, kurio metu tūris išlieka pastovus.
  • VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS
  • Я не хотел, чтобы ты узнала об этом .

Valstybinė metrologijos tarnyba turi bendradarbiauti su Europos Sąjungos tūrio pokytis pasirinkimuose narių atitinkamomis kompetentingomis institucijomis ir keistis informacija matavimo priemonių metrologinio patvirtinimo ir paskelbtųjų įstaigų veiklos klausimais. Valstybinė metrologijos tarnyba turi užtikrinti, kad visą būtiną informaciją apie sertifikatus ir kokybės sistemos patvirtinimus galėtų gauti paskelbtosios įstaigos.

Lietuvos metrologijos inspekcija, vykdydama rinkos priežiūrą, pagal savo kompetenciją imasi visų teisės aktuose nustatytų priemonių, kad matavimo priemonės, kurias numatoma naudoti arba jos naudojamos teisinės metrologijos srityje, tačiau neatitinka Reglamento nuostatų, nebūtų tiekiamos rinkai, pradedamos naudoti arba naudojamos.

Lietuvos metrologijos inspekcija turi bendradarbiauti su kitų Europos Sąjungos valstybių narių atitinkamomis įstaigomis stebint rinką ir pasikeičiant informacija apie tai, kokiu laipsniu jų tikrinamos matavimo priemonės atitinka Reglamento nuostatas, ir tokių tyrimų rezultatais. Priimant sprendimą dėl pirmiau minėtų priemonių, tūrio pokytis pasirinkimuose būti atsižvelgiama į sistemingąjį arba atsitiktinį neatitikties pobūdį.

Jei Lietuvos metrologijos inspekcija nustato, kad neatitiktis yra sistemingojo pobūdžio, ji nedelsdama praneša Europos Komisijai apie taikomas priemones ir tokio sprendimo priežastį.

Jei pirmiau aprašytas pažeidimas lieka, Lietuvos metrologijos inspekcija turi imtis visų tinkamų tūrio pokytis pasirinkimuose apriboti arba uždrausti tiekti rinkai konkrečią matavimo priemonę arba užtikrinti, kad ji būtų pašalinta iš rinkos, uždrausti arba apriboti jos tolesnį naudojimą Reglamento X skirsnio 37 punkte nustatyta tvarka.

tūrio pokytis pasirinkimuose

Visuose pagal Reglamentą priimtuose sprendimuose, kuriais matavimo priemonė pašalinama iš rinkos ar draudžiamas arba ribojamas matavimo priemonės tiekimas rinkai ar jos naudojimo pradžia, turi būti nurodytos tikslios tokio sprendimo priežastys. Sprendimas nedelsiant pranešamas suinteresuotajai šaliai, kuri tuo pat metu informuojama apie jos turimas teisines priemones pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir apie tokių priemonių taikymo terminus.

Turi būti garantuojamas kontroliuojančių ir paskelbtųjų įstaigų atstovų patekimas į vietas, tūrio pokytis pasirinkimuose matavimo priemonė gaminama, laikoma ar naudojama, siekiant atlikti įstaigai priskirtus tūrio pokytis pasirinkimuose ar rinkos priežiūros veiksmus arba sprendžiant skundus ar kitus ginčytinus klausimus.

tūrio pokytis pasirinkimuose

Reglamento nuostatos turi būti taikomos nuo m. Nukrypstant nuo šio reikalavimo, leidžiama tiekti rinkai ir pradėti naudoti matavimo priemones, atitinkančias iki m.

Punkto pakeitimai: Nr. V, Žin.