Rizikos vertinimas ir laboratoriniai tyrimai

Darbo principas prekybos laboratorija

Įrašų ir medžiagų saugojimo tvarka ir trukmė I skirsnis ĮVADAS Darbo principas prekybos laboratorija Vyriausybė ir darbo principas prekybos laboratorija yra susirūpinusios neklinikinių sveikatos ir saugos aplinkos atžvilgiu tyrimų, darbo principas prekybos laboratorija yra remiamasi vertinant pavojų, kokybe. Todėl EBPO valstybės narės nustatė tokių tyrimų atlikimo kriterijus.

Kad būtų išvengta įgyvendinimo tvarkos skirtumų, kurie galėtų kliudyti tarptautinei prekybai cheminėmis medžiagomis, EBPO valstybės narės siekė tarptautiniu mastu suderinti tyrimo metodus ir geros laboratorinės praktikos principus.

Šie GLP principai m. EBPO Taryboje buvo priimti kaip Tarybos sprendimo dėl abipusio cheminių medžiagų vertinimo duomenų pripažinimo priedas [C 81 30 Galutinis ]. Dabartinis dokumentas yra tos grupės bendro susitarimo rezultatas. Juo yra panaikinami ir pakeičiami pirminiai, m. Šių geros laboratorinės praktikos principų tikslas - padėti gauti kokybės tyrimo duomenis.

Palyginamoji tyrimo duomenų kokybė suteikia valstybėms pagrindą abipusiai pripažinti duomenis. Jeigu kiekviena valstybė galėtų tvirtai pasitikėti kitų valstybių gautais duomenimis, būtų išvengiama dubliuojančių tyrinėjimų, ir taip sutaupytų laiko bei išteklių.

Šių principų taikymas padėtų nebesudaryti techninių prekybos kliūčių ir toliau gerinti žmonių sveikatos bei aplinkos apsaugą.

Rezultatas Smėlio išdavimo sistemos įrengimas Įmonė vykdo geležinkelių transporto paslaugas. Viena iš aptarnavimo sričių — lokomotyvų aprūpinimas talpų užpylimas specialiu smėliu, kuris naudojamas ratų sukibimui su bėgiais pagerinti. Smėlio išdavimo sistemos įrengimas Įmonėje veikė sena smėlio užpylimo sistema — aukštai pakabintos metalinės talpos, suslėgtu oru buvo užpildomos smėliu.

Taikymo sritis Šie geros laboratorinės praktikos principai turėtų būti taikomi neklinikiniais saugumo tyrinėjimais nustatant vaistinių produktų, pesticidų, kosmetikos produktų, veterinarinių vaistų, taip pat maisto bei pašarų priedų ir pramoninių cheminių medžiagų saugumą.

Tyrimo objektai dažniausiai yra sintetinės cheminės medžiagos, bet taip pat gali būti ir gamtinės arba biologinės kilmės medžiagos, o tam tikrais atvejais - gyvi organizmai. Šių tyrinėjimų tikslas - surinkti duomenis apie jų savybes ir arba jų saugumą žmogui ir arba aplinkai.

  • EUR-Lex - L - LT
  • Ichimoku strategija pasirinkus variantą
  • Naujienos - BIOK Laboratorija
  • SDG - Laboratorija

Neklinikiniai sveikatos ir saugos aplinkos atžvilgiu tyrinėjimai pagal geros laboratorinės praktikos principus apima laboratorijose, šiltnamiuose ir laukuose atliekamus darbus. Jeigu nacionalinės teisės aktuose nėra specialių išimčių, šie geros laboratorinės praktikos principai yra taikomi visiems neklinikiniams sveikatos ir saugos aplinkos atžvilgiu tyrinėjimams, darbo principas prekybos laboratorija numatomi norminiai reikalavimai yra reikalingi, kad darbo principas prekybos laboratorija registruoti arba licencijuoti vaistiniai produktai ir vaistai, pesticidai, maisto ir pašarų priedai, kosmetikos produktai, veterinariniai vaistiniai produktai ir panašūs produktai, taip pat valdyti pramonines chemines medžiagas.

Sąvokų apibrėžimai 2. Gera laboratorinė praktika Gera laboratorinė praktika GLP - tai kokybės sistema, susijusi su organizaciniu procesu ir sąlygomis, kurių laikantis yra planuojami, atliekami, stebimi neklinikiniai sveikatos ir saugos aplinkos atžvilgiu tyrinėjimai bei registruojami, kaupiami ir skelbiami duomenys apie juos. Sąvokos, susijusios su tyrimo laboratorija 1. Tyrimo laboratorija - tai personalo, patalpų ir darbo vietos -ųbūtinų neklinikiniam sveikatos ir saugos aplinkos atžvilgiu tyrinėjimui atlikti, visuma.

Kai tyrinėjimai atliekami keliose vietose, tyrimo laboratorija yra ta vieta, kurioje yra tyrinėjimo vadovas ir visos atskiros tyrimo vietos, kurios darbo principas prekybos laboratorija arba kartu gali būti laikomos tyrimo laboratorijomis. Tyrimo vieta - tai vieta -oskur atliekamas tam tikras tyrinėjimo etapas -ai.

Diena su "BIOK laboratorija" vadove: nauja susirinkimų tvarka padeda dirbti efektyviau

Tyrimo laboratorijos vadovybė - tai asmuo -ysturintis -ys įgaliojimus ir oficialiai atsakingas -i už tyrimo laboratorijos organizavimą ir jos funkcionavimą pagal šiuos geros laboratorinės praktikos principus. Tyrimovietos vadovybė jeigu tokia paskirta - tai asmuo -ysgarantuojantis -yskad tas tyrinėjimo etapas -aiuž kurį -iuos jis jie yra atsakingas -ibus atliekamas laikantis geros laboratorinės praktikos principų.

Rėmėjas - tai subjektas, kuris užsako, remia ir darbo principas prekybos laboratorija pateikia neklinikinį sveikatos ir saugos aplinkos darbo principas prekybos laboratorija tyrinėjimą. Tyrinėjimo vadovas - tai asmuo, atsakingas už bendrą neklinikinio sveikatos ir saugos aplinkos atžvilgiu tyrinėjimą. Pagrindinis tyrėjas - tai asmuo, kuris veikia tyrinėjimo vadovo pavedimu, kai tyrinėjimas atliekamas keliose vietose, ir yra atsakingas tik už jam pavestą tyrinėjimo etapą -us. Tyrinėjimo vadovo atsakomybė už bendrą tyrinėjimo atlikimą negali būti perduota pagrindiniam -iams tyrėjui -ams : atsakomybė už tyrinėjimo plano ir jo pataisų patvirtinimą, galutinės ataskaitos patvirtinimą ir garantavimą, kad būtų laikomasi visų taikytinų geros laboratorinės praktikos principų.

31999L0011

Kokybės užtikrinimo programa - tai apibrėžta sistema, įskaitant personalą, kuri yra nepriklausoma nuo tyrinėjimo, užtikrinanti, kad tyrimo laboratorijos vadovybė atitinka šiuos geros laboratorinės praktikos principus. Standartinės veiklos procedūros SVP - tai dokumentuotos procedūros, apibūdinančios tuos tyrimus arba veiksmus, kurie paprastai nėra išsamiai apibrėžti tyrinėjimo planuose arba tyrimo vadove.

darbo principas prekybos laboratorija autopilotas dvejetainėse opcijose

Pagrindinė programa - tai informacijos rinkinys, padedantis įvertinti tyrimo laboratorijos darbo principas prekybos laboratorija krūvį ir stebėti joje vykdomus tyrinėjimus. Neklinikinių sveikatos ir saugos aplinkos atžvilgiu tyrinėjimų sąvokos 1. Neklinikinis sveikatos ir saugos aplinkos atžvilgiu tyrinėjimas toliau - tyrinėjimas - tai eksperimentas arba grupė eksperimentų, kurių metu tyrinėjimo objektas yra tiriamas laboratorinėmis sąlygomis arba natūralioje aplinkoje, siekiant gauti duomenis apie jo savybes ir arba jo saugumą, kuriuos numatoma pateikti atitinkamai reguliavimo institucijai.

Trumpalaikis tyrinėjimas - tai trumpalaikis tyrinėjimas, atliekamas taikant plačiai scala prekybos brokeris įprastas metodikas. Tyrinėjimo planas - tai dokumentas, apibrėžiantis tyrinėjimo tikslus ir eksperimento schemą bei visus dalinius pakeitimus.

Tyrinėjimo plano dalinis pakeitimas - tai sąmoningas tyrinėjimo plano pakeitimas pradėjus tyrinėjimą. Nukrypimas nuotyrinėjimo plano - tai nenumatytas nukrypimas nuo tyrinėjimo plano pradėjus tyrinėjimą. Tyrimo sistema - tai tyrinėjimo metu naudojamos biologinės, cheminės arba fizinės sistemos arba jų deriniai. Pirminiai duomenys - tai autentiški tyrimo laboratorijos įrašai ir dokumentai arba patvirtinti jų nuorašai, kurie gaunami pradinių stebėjimų ir veiklos metu.

Pirminius duomenis, pavyzdžiui, taip pat sudaro fotografijos, mikrofilmų arba mikrokortelių nuorašai, kompiuterinės laikmenos, padiktuoti stebėjimai, automatiniais prietaisais registruojami duomenys arba kiti duomenų kaupimo būdai, kuriais saugiai kaupiama informacija tam tikrą laikotarpį, kaip nurodyta toliau 10 dalyje. Pavyzdys - tai tam tikra tyrimo sistemos medžiaga, skirta tyrinėti, analizuoti arba saugoti.

Eksperimento pradžia - tai diena, kai gaunami pirmieji konkretūs tyrinėjimo duomenys. Neužtikrintas pasirinkimas yra pabaiga - tai diena, kai tyrinėjimo duomenys baigiami rinkti.

Tyrinėjimo pradžia - tai diena, kai tyrinėjimo vadovas pasirašo tyrinėjimo planą. Tyrinėjimo pabaiga - tai diena, kai tyrinėjimo vadovas pasirašo galutinę ataskaitą.

Tiriamųjų objektų sąvokos 1. Tiriamasis objektas - tai bet koks tyrinėjamas produktas. Pamatinis "kontrolinis" objektas - tai produktas, su kuriuo lyginamas tiriamasis objektas. Partija - tai per tam tikrą laikotarpį pagamintas tam tikras tiriamojo arba pamatinio objekto kiekis, pasižymintis vienodomis savybėmis ir vienodai paženklintas.

Tirpiklis - tam tikra medžiaga, skiriama tiriamajam arba pamatiniam objektui maišyti, disperguoti arba tirpinti, kad jį būtų lengviau priskirti taikyti konkrečiai tyrimo sistemai.

II skirsnis 1. Tyrimo laboratorijos darbo organizavimas darbo principas prekybos laboratorija personalas 1. Tyrimo laboratorijos vadovybės pareigos 1. Kiekvienos tyrimo laboratorijos vadovybė turėtų užtikrinti, kad jos tyrimo laboratorijoje darbo principas prekybos laboratorija vadovaujamasi šiais geros laboratorinės praktikos principais. Tyrinėjimo vadovas turėtų būti keičiamas laikantis nustatytos tvarkos, tai turėtų darbo principas prekybos laboratorija dokumentuota; h prireikus, jeigu tyrinėjimai atliekami keliose vietose, būtų paskirtas pagrindinis tyrėjas, kuris turėtų tinkamą išsilavinimą, atitinkamą kvalifikaciją ir patirties, reikalingos prižiūrėti jam pavestus tyrinėjimo etapus.

Pagrindinis tyrėjas turėtų būti keičiamas laikantis nustatytos tvarkos, tai turėtų būti dokumentuota; i tyrinėjimo vadovo dokumentu patvirtintas tyrinėjimo planas; j tyrinėjimo vadovo sudarytos sąlygos leistų kokybės užtikrinimo personalui naudotis patvirtintu tyrinėjimo planu; k vykdoma visų standartinių veiklos procedūrų bylų priežiūra; l nurodytas asmuo, atsakingas už archyvo -ų tvarkymą; m vykdoma pagrindinės programos priežiūra; n užtikrinta, kad tyrimo laboratorijai tiekiami produktai atitiktų jų naudojimo tyrinėjimui reikalavimus; o aiškiai nustatyta tyrinėjimo vadovo, pagrindinio -ių darbo principas prekybos laboratorija -ųkokybės užtikrinimo programos -ų vykdytojų ir tyrėjų bendradarbiavimo darbo principas prekybos laboratorija, jei tyrinėjimas atliekamas keliose vietose; p tiriamojo ir pamatinio objektų tinkamas apibūdinimas; q nustatyta tvarka, kuri užtikrintų, kad kompiuterinės sistemos naudojamos pagal paskirtį ir yra įteisintos, eksploatuojamos bei prižiūrimos vadovaujantis šiais geros laboratorinės praktikos principais.

Jeigu tyrinėjimo etapas -ai yra atliekamas -i tyrimo vietoje, tyrimo vietos vadovybės jeigu tokia yra paskirta pareigos bus tokios, darbo principas prekybos laboratorija apibrėžta anksčiau, išskyrus šio skirsnio 1. Tyrinėjimo vadovo pareigos 1. Tyrinėjimo vadovas vienintelis kontroliuoja tyrinėjimą bei atsako už bendrą vadovavimą tyrinėjimui ir galutinę jo ataskaitą. Šioms pareigoms priskirtinos, jomis neapsiribojant, toliau išvardytos funkcijos.

Pagrindinio tyrėjo pareigos Pagrindinis tyrėjas užtikrina, kad jam priskirti tyrinėjimo etapai bus atliekami laikantis taikytinų geros laboratorinės praktikos principų. Tyrinėjimo personalo pareigos 1. Visas personalas, dalyvaujantis atliekant tyrinėjimą, privalo gerai išmanyti tas geros laboratorinės praktikos principų dalis, kurios yra taikomos jų dalyvavimui tyrinėjime.

Tyrinėjimo personalas gali pasinaudoti tyrinėjimo planu ir atitinkamomis standartinėmis veiklos procedūromis, taikomomis jų dalyvavimui tyrinėjime.

Jų pareiga yra laikytis visų šiuose dokumentuose pateiktų nurodymų.

PoliScan FM1 trikojo testas su radarų detektoriais GENEVO ir NEOLINE.

Bet darbo principas prekybos laboratorija nukrypimas nuo šių nurodymų turėtų būti dokumentuojamas ir apie tai tiesiogiai pranešama tyrinėjimo vadovui ir arba atitinkamais atvejais - pagrindiniam -iams tyrėjui -ams. Visas tyrinėjimo personalas yra atsakingas už greitą ir tvarkingą pirminių duomenų registravimą ir už tai, kad jie atitiktų šiuos geros laboratorinės praktikos principus, jie darbo principas prekybos laboratorija pat atsako už duomenų kokybę.

Tyrinėjimo personalas turėtų imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta pavojaus sveikatai, būtų sumažintas jiems keliamas pavojus ir garantuotas tyrinėjimo patikimumas. Jie turėtų atsakingam asmeniui pranešti apie visas svarbias jiems žinomas su sveikata darbo principas prekybos laboratorija medicina susijusias priežastis, kad būtų galima nušalinti nuo tų veiksmų, kurie gali turėti įtakos tyrinėjimui.

Kokybės užtikrinimo programa 2. Bendroji dalis 1. Tyrimo laboratorijoje turėtų būti dokumentuota kokybės užtikrinimo programa, užtikrinanti, kad atliekami tyrinėjimai atitinka šiuos geros laboratorinės praktikos principus.

Kokybės užtikrinimo programą turėtų diegti vadovybės paskirtas asmuo arba asmenys, tiesiogiai jai atskaitingi ir susipažinę su tyrimo tvarka. Turėtų būti užtikrinama, kad šis asmuo -ys nedalyvaus atliekant tyrinėjimą.

Kokybės užtikrinimo personalo pareigos Kokybės užtikrinimo personalo pareigos apima tačiau ne tik toliau išvardytas veiklos sritis. Jis turėtų: a turėti tyrimo laboratorijoje visų naudojamų patvirtintų tyrinėjimo planų ir standartinių veiklos procedūrų nuorašus ir turėti galimybę naudotis pagrindinės programos naujausiu nuorašu; b patikrinti, ar tyrinėjimo plane yra informacija, reikalinga, kad būtų darbo principas prekybos laboratorija šių geros laboratorinės praktikos principų.

Toks patikrinimas turėtų būti dokumentuotas; c kontroliuoti, ar visi tyrinėjimai yra atliekami laikantis šių geros darbo principas prekybos laboratorija praktikos principų. Darbo principas prekybos laboratorija metu taip pat turėtų būti nustatyta, ar tyrinėjimo planai ir standartinės veiklos procedūros yra prieinami tyrinėjimo personalui ir ar jomis yra vadovaujamasi.

Kontrolė gali būti trijų rūšių, kaip apibrėžta kokybės užtikrinimo programos standartinėse veiklos procedūrose: - tyrinėjimo kontrolė, - proceso kontrolė.

Įrašai apie kontrolę turėtų būti išsaugoti; d tikrinti galutines ataskaitas, siekiant patvirtinti, kad metodai, veiksmų tvarka ir stebėjimai yra tiksliai ir išsamiai aprašyti, kad pateiktieji duomenys tiksliai ir išsamiai atspindi pirminius tyrinėjimų duomenis; e vadovybei, tyrinėjimo vadovui, ir, jei taikoma, pagrindiniam -iams tyrėjui -ams ir atitinkamiems vadovams nedelsiant raštu pranešti apie visus kontrolės rezultatus; f parengti ir pasirašyti dokumentą, kuris turi būti įtrauktas į galutinę ataskaitą, jame konkrečiai nurodant kontrolės rūšis ir jų datas, taip pat tikrintą tyrinėjimo etapą -usbei datas, kada vadovybei, tyrinėjimo vadovui ir pagrindiniam -iams tyrėjui -amsjeigu tai yra taikoma, buvo pranešta apie tikrinimo rezultatus.

Šis dokumentas taip pat galėtų būti naudojamas patvirtinti, kad rengiant galutinę ataskaitą buvo naudotasi pirminiais duomenimis.

Laboratorijos 3. Tyrimo laboratorijos dydis, išplanavimas ir vieta turėtų atitikti tyrinėjimui keliamus reikalavimus, o trukdžių, galinčių įtakoti tyrinėjimo patikimumą, būtų kiek galima mažiau. Tyrimo laboratorijos išplanavimas turėtų būti tinkamas skirtingai veiklai atskirose vietose vykdyti, siekiant užtikrinti tinkamą kiekvieno tyrinėjimo atlikimą. Tyrimų sistemos laboratorijos 1. Tyrimo laboratorijoje turėtų būti pakankamo ploto patalpos arba jų pakankamas skaičius, kad būtų galima izoliuoti tyrimo sistemas ir izoliuotai atlikti atskirus tyrinėjimus, kurių metu dirbama su biologiškai pavojingomis, įtariamomis esant biologiškai pavojingomis medžiagomis arba organizmais.

Turėtų būti patalpos arba vietos, tinkamos diagnozuoti, gydyti ir ligai kontroliuoti, siekiant užtikrinti, jog tyrimo sistemoms nebus pakenkta taip, kad jos taptų nebetaikytinos. Turėtų būti patalpos arba vietos tiekiamoms medžiagoms ir įrenginiams saugoti. Saugojimo patalpos arba vietos turėtų būti atskirtos nuo patalpų arba vietų, kuriose kaupiamos tyrimo sistemos, ir turėtų būti tinkamai apsaugotos nuo infekcijos, taršos ir arba neigiamų pokyčių.

Tyrinėjamų ir pamatinių objektų tvarkymo priemonės 1. Siekiant išvengti taršos arba sumaišymo, turėtų darbo principas prekybos laboratorija įrengtos atskiros patalpos arba vietos tyrinėjamiems ir pamatiniams objektams priimti bei saugoti, taip pat jų mišiniams su tirpikliais paruošti. Tyrinėjamų objektų saugojimo patalpos arba vietos turėtų būti atskirtos nuo patalpų arba vietų, kuriose yra tyrimo sistemos. Jos turėtų būti tinkamos objektų tapatybei, koncentracijai, grynumui bei patvarumui išsaugoti ir užtikrinti saugų pavojingų medžiagų laikymą.

Ji detalizuoja, kad veiklą stengiasi organizuoti taip, kad darbo diena baigtųsi apie 17 val.

Archyvų patalpos Archyvų patalpos turėtų būti tokios, kad tyrinėjimo planai, pirminiai duomenys, galutinės ataskaitos, darbo principas prekybos laboratorija objektai ir pavyzdžiai būtų saugiai saugomi ir vėl atgaunami.

Archyvas turėtų būti taip suprojektuotas ir jame turėtų būti sudarytos tokios sąlygos, kad jame laikomi objektai būtų darbo principas prekybos laboratorija nuo pirmalaikio sugedimo.

Atliekų šalinimas Atliekos turėtų būti tvarkomos ir šalinamos taip, kad nesudarytų pavojaus tyrinėjimų patikimumui. Tai sudaro tinkamas prietaisų surinkimas, laikymas ir atliekų šalinimas, dezinfekavimas ir transportavimas laikantis nustatytų reikalavimų.

Įrenginiai, medžiagos ir reagentai 1. Įrenginiai, įskaitant įteisintas kompiuterines sistemas, naudojami duomenims gauti, saugoti bei atgauti, bei aplinkos veiksniams, svarbiems tyrinėjimui, kontroliuoti, turėtų būti tinkamai išdėstyti ir suprojektuoti bei reikiamo galingumo. Tyrinėjime naudojami įrenginiai turėtų būti reguliariai tikrinami, valomi, prižiūrimi ir kalibruojami pagal standartines veiklos procedūras.

Įrašai apie šiuos veiksmus turėtų būti išsaugoti. Prireikus kalibravimas turėtų būti susietas su nacionaliniais arba tarptautiniais matavimų standartais. Tyrinėjime naudoti įrenginiai ir medžiagos neturėtų neigiamai veikti tyrimo sistemų.

Rizikos vertinimas ir laboratoriniai tyrimai

Cheminės medžiagos, reagentai ir tirpalai turėtų būti ženklinami, nurodant jų tapatybę tam tikrais atvejais - ir koncentracijągaliojimo laiką ir konkrečias laikymo sąlygas. Informacija apie šaltinį, pagaminimo datą ir pastovumą turėtų būti prieinama.

didelių pajamų internetinis verslas

Galiojimo data gali būti pratęsiama remiantis dokumentais pagrįstu vertinimu arba analizės duomenimis. Tyrimo sistemos 5. Fizinės cheminės 1. Įrenginiai, naudojami duomenims apie fizines chemines sistemas gauti, turėtų būti tinkamai išdėstyti, tinkamos konstrukcijos ir reikiamo galingumo. Fizinės cheminės tyrimo sistemos turėtų būti patikimos.

kaip įvertinti ethereum siekiant investuoti kaip laimėti pasirinkus turbo variantą

Biologinės 1. Siekiant užtikrinti duomenų kokybę, turėtų būti sudarytos ir palaikomos tinkamos sąlygos biologinėms tyrimo sistemoms saugoti, laikyti, tvarkyti ir prižiūrėti. Nauji tyrinėjimui skirti gyvūnai ir augalai turėtų būti izoliuojami, kol bus įvertinta, ar jie sveiki. Pasitaikius darbo principas prekybos laboratorija arba neįprastų ligų atvejų, jie neturėtų būti naudojami tyrinėjimams ir prireikus turėtų būti humaniškai sunaikinti. Eksperimento pradžios dieną tyrimo sistemos turėtų būti visiškai sveikos arba tokios būklės, kuri negalėtų pakenkti tyrinėjimo tikslui arba sutrukdyti jį vykdyti.

Tyrimo sistemos, kurios suserga arba yra pažeistos tyrinėjimo eigoje, turėtų būti izoliuojamos ir gydomos, jeigu yra būtina išlaikyti tyrinėjimo vientisumą. Kiekvienos ligos diagnozė ir jos gydymas prieš tyrinėjimą ar jo metu turėtų būti registruojami. Įrašai apie tyrimo sistemų šaltinį, jų gavimo datą ir gavimo sąlygas turėtų darbo principas prekybos laboratorija išsaugoti. Prieš kiekvieną pirmąjį tiriamojo arba pamatinio objekto panaudojimą biologinės tyrimo sistemos turėtų būti atitinkamą laikotarpį aklimatizuojamos tyrimo aplinkoje.

Visa informacija, reikalinga tyrimo sistemų tapatybei nustatyti, turėtų būti nurodoma ant vietų arba talpyklų, kuriuose jos laikomos.