Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų veiklos teisinis reguliavimas - krkc.lt

Tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas

Viešosios apyvartos tarpininkų samprata ir paskirtis 6 2.

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų veiklos teisinis reguliavimas

Viešosios apyvartos tarpininkų licencijavimas 13 2. Paraiška licencijai gauti 14 2.

Tyrimai Finansinių tarpininkų veiklos reglamentavimo Lietuvoje tyrimas m.

Reikalavimai įmonėms, norinčioms gauti licenciją veiklai, bei atsisakymo išduoti licenciją pagrindai tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas 2. Licencijų rūšys bei finansų maklerio įmonių kategorijos 22 2. Komercinių bankų, siekiančių įgyti teisę vykdyti vertybinių popierių operacijas, licencijavimo ypatumai 27 3. Viešosios apyvartos tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas veiklai keliami reikalavimai 30 3.

Pareiga informuoti apie viešosios apyvartos tarpininkų savininkų akcininkų sudėties pasikeitimus 32 3. Pareiga dalyvauti kompensavimo investuotojams sistemoje 36 3.

Taisyklės, taikomos viešosios apyvartos tarpininkų darbuotojų sudaromiems asmeniniams sandoriams dėl vertybinių popierių bei dalyvavimui tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas įmonių valdyme 42 3. Viešosios apyvartos tarpininkams taikomi apribojimai investuoti į kitas įmones, turint tikslą dalyvauti jų valdyme 45 3.

Viešosios apyvartos tarpininkų auditoriams keliami reikalavimai 46 4. Sutartinių viešosios apyvartos tarpininkų ir jų klientų teisinių santykių reguliavimas 48 Išvados 58 Literatūros sąrašas 62 ĮŽANGA Šiuolaikinėje visuomenėje vertybiniai popieriai tarnauja daugeliui tikslų. Jie gali būti priemone investuoti pinigus, įmonės tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas riziką reguliuojančiu instrumentu, taip pat greitu pasipelnymo šaltiniu, sudarant spekuliacinius sandorius, ir panašiai.

Vertybiniai popieriai, kaip civilinės apyvartos objektas, pasižymi tam tikra specifika. Vertybiniai popieriai paprastai yra nematerialūs, nuosavybės teisė į juos yra pažymima vertybinių popierių sąskaitose, o sandoriai dėl vertybinių popierių didžiąja dalimi yra sudaromi reguliuojamose rinkose, naudojant elektroninio ryšio priemones ir elektronines prekybos sistemas, kurios užtikrina maksimalią pasiūlos bei paklausos koncentraciją.

Be to, investavimas į vertybinius popierius, prekyba jais reikalauja specialių žinių, patirties, techninių galimybių. Vertybinių popierių apskaitos, prekybos, investavimo į juos specifika sąlygojo specialaus verslo, susijusio su tarpininkavimu vertybinių popierių apyvartoje, vertybinių popierių apskaita bei prekyba, o taip pat konsultavimu investicijų į vertybinius popierius klausimais, atsiradimą.

Šiuo verslu užsiima vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai toliau — viešosios apyvartos tarpininkai.

Šiame darbe ir bus aptariami klausimai, susiję su viešosios apyvartos tarpininkų veikla, teisinėmis verslo sąlygomis, norminiais reikalavimais, keliamais viešosios apyvartos tarpininkams. Iki šiol Lietuvoje tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas nebuvo jokių tyrinėjimų šia tema. Tokia padėtis šiuolaikiniame Lietuvos teisės moksle yra pateisinama dėl palyginti trumpo Lietuvos vertybinių popierių rinkos egzistavimo laikotarpioper kurį nesuspėta sukurti mokslinių darbų viešosios apyvartos tarpininkų veiklos teisinio reguliavimo tema.

Užsienio valstybėse, kuriose vertybinių popierių rinka bei pagrindiniai jos dalyviai — viešosios apyvartos tarpininkai — funkcionuoja ne vieną dešimtmetį, šiai temai yra paskirta nemažai veikalų. Daugelis užsienio autorių savo darbuose apsiriboja norminių aktų, reglamentuojančių viešosios apyvartos tarpininkų veiklą, analize, o teoriniai reguliavimo aspektai paprastai paliekami nuošalyje.

Šiame darbe buvo naudojamasi Ch. Darbo tema neabejotinai yra aktuali. Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, buvo pradėta kurti viešosios apyvartos tarpininkų egzistavimui bei funkcionavimui reikalinga teisinė bazė. Neturint tokiai teisinei bazei sukurti reikalingos patirties, daugelis teisinio reguliavimo normų buvo perimtos iš įvairių užsienio valstybių.

Šiame darbe bus bandoma atsakyti į klausimą, kaip geriau ir efektyviau reikėtų reglamentuoti viešosios apyvartos tarpininkų veiklą bei teikiama įstatymų leidėjui tam tikrų pasiūlymų. Lietuvai ši tema yra aktuali dar ir dėl to, kad siekdama narystės Europos Sąjungoje, Lietuva įsipareigojo pilnai suderinti galiojančią teisinę bazę su Europos Sąjungos teise.

internetinis uždarbis medicinoje kaip išimti žetonus su myetherwallet

Europos Sąjungos direktyvos detaliai ir pakankamai tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas reglamentuoja viešosios apyvartos tarpininkų veiklą. Tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas darbe nemažas dėmesys yra skiriamas Europos Sąjungos teisės aktų tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas, siekiant nustatyti, kokiu laipsniu Europos Sąjungos teisės reikalavimai jau dabar atsispindi Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešosios apyvartos tarpininkų veiklą, bei kiek dar tokių reikalavimų reikės perkelti į Lietuvos teisę ateityje.

Diplominiame darbe lyginamosios analizės pagalba parodysime kai kurių užsienio šalių viešosios apyvartos tarpininkų veiklos teisinio reguliavimo ypatumus, pabandysime įvardinti tokio reguliavimo privalumus bei trūkumus, palyginsime jį su Lietuvoje įtvirtintu teisiniu reguliavimu. Siekiant panagrinėti tiek Europos Sąjungos tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas narių, tiek valstybių, siekiančių narystės Sąjungoje, teisinį reguliavimą, šiame darbe buvo pasirinktos trys Europos Sąjungos valstybės narės Vokietija, Švedija, Danija bei trys kandidatės Lenkija, Latvija, Estija.

Užsienio valstybių teisės analizės pagrindu bandysime suformuluoti kai kuriuos siūlymus įstatymų leidėjui. Rašant darbą, buvo analizuojama Lietuvos Respublikos teismų bei vertybinių popierių rinkos reguliavimo ir priežiūros institucijos — Vertybinių popierių komisijos — praktika viešosios apyvartos tarpininkų veiklos srityje.

Tačiau tenka konstatuoti, kad nuo metų — viešosios apyvartos tarpininkų teisinio reguliavimo Lietuvoje pradžios — praktiką formavo tik Vertybinių popierių komisija, teikdama oficialius išaiškinimus vertybinių popierių rinkos dalyviams įvairiais teisiniais viešosios apyvartos tarpininkų veiklos klausimais. Tuo tarpu teismuose buvo nagrinėjamos tik kelios bylos, susijusios su viešosios apyvartos tarpininkų veiklos teisiniu reguliavimu, iš kurių nė viena nepasiekė Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo.

Головы повернулись к спутниковому экрану. - Танкадо играет с нами в слова! - сказал Беккер.  - Слово «элемент» имеет несколько значений.

Diplominis darbas susideda iš keturių dalių. Pirmojoje dalyje yra pateikiama viešosios apyvartos tarpininkų samprata, trumpai analizuojamos tarpininkų teikiamos paslaugos. Antrojoje diplominio darbo dalyje yra nagrinėjama viešosios apyvartos tarpininkų licencijavimo tvarka bei licencijai gauti keliami reikalavimai.

Trečioji diplominio darbo dalis yra skirta viešosios apyvartos tarpininkų veiklos apribojimų bei pareigų analizei. Tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas dalyje išsamiai atskleidžiamos viešosios tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas tarpininkų, jų savininkų, vadovų, darbuotojų pareigos pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktus.

Taip pat glaustai apžvelgiamas šiuo metu Lietuvai tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas paslaugų teisinis reguliavimas aktualių kompensavimo investuotojams sistemų teisinis reglamentavimas pagal Europos Sąjungos direktyvą bei kai kurių užsienio valstybių įstatymus.

Paskutinė darbo dalis yra skirta viešosios apyvartos tarpininkų bei jų klientų sutartinių santykių nagrinėjimui. Šioje dalyje siekiama parodyti šių santykių specifiką, taip pat analizuojamos teisės aktuose įtvirtintos klientų interesų apsaugai skirtos teisės normos.

Tačiau tokių įmonių rūšys, jų teikiamos paslaugos, veiklos tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas ypatumai kiekvienoje valstybėje turi savo specifiką ir todėl teisinis tokių įmonių reguliavimas pasižymi nemenka įvairove skirtingose pasaulio šalyse.

Visgi, reikia pripažinti, kad pastaraisiais dešimtmečiais Europoje vyko spartus teisinio reguliavimo harmonizavimas, kuris smarkiai palietė ir viešosios apyvartos tarpininkų reglamentavimą Europos Sąjungos toliau taip pat vadinama ES valstybėse narėse. Todėl šiuo metu iš esmės galėtume išskirti du pagrindinius viešosios apyvartos tarpininkų teisinio reguliavimo tipus: 1 Europos Sąjungos ir 2 Jungtinių Amerikos Valstijų.

Finansinių tarpininkų veiklos reglamentavimo Lietuvoje tyrimas (2007 m.)

JAV įtvirtintas viešosios apyvartos tarpininkų teisinis reguliavimas pasižymi tuo, kad išskiria dvi įmonių, besiverčiančių paslaugų teikimu vertybinių popierių rinkoje, rūšis. Tarpininkavimas angl. Kaip teigia Ch. Geisst, tarpininkavimo esmė yra suvesti klientus, bet nenupirkti vertybinių popierių iš vieno ir parduoti kitam paties tarpininko sąskaita.

Be tarpininkavimo vertybinių popierių apyvartoje, broker-dealers dar verčiasi akcijų emisijų platinimo veikla. Tačiau kartais būtent emisijų platinimas, o ne tarpininkavimas tampa tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas broker-dealers veikla.

Anot Ch. Šios įmonės už atlyginimą verčiasi konsultavimo veikla vertybinių popierių vertės nustatymo, investavimo į vertybinius popierius klausimais, taip pat atlieka ir skelbia analitinius pranešimus tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas vertybinius popierius. Šioms firmoms nėra leidžiama užsiimti tarpininkavimo vertybinių popierių apyvartoje veikla. Ir atvirkščiai, įmonėms, teikiančioms tarpininkavimo paslaugas broker-dealersyra draudžiama konsultuoti savo klientus investavimo į vertybinius popierius klausimais už atlyginimą.

Pažymėtina, kad istoriškai, broker-dealers turėjo teisę patarti savo klientams, tačiau JAV Kongresas nusprendė griežtai atriboti tarpininkavimo ir konsultavimo veiklą, nustatydamas atskirą šių veiklos rūšių licencijavimą. Mūsų nuomone, toks reguliavimas yra visiškai pagrįstas, kadangi skirtingų rūšių viešosios apyvartos tarpininkams suteikus teisę teikti vienodas susidarytų prielaidos nesąžiningai konkurencijai egzistuoti.

Pavyzdžiui, leidus broker-dealers verstis konsultavimo veikla, investment advisers atsidurtų prastesnėje padėtyje, nes investuotojams būtų paprasčiau gauti visą aptarnavimą pradedant konsultacijomis ir baigiant tarpininkavimu pas broker-dealers.

tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas 50 dvejetainių variantų

Vis dėlto, broker-dealers yra leidžiama retkarčiais pakonsultuoti savo klientą, jeigu konsultavimo paslauga yra teikiama kartu su tarpininkavimo paslauga, bet tik tokiu atveju, jei toks konsultavimas yra teikiamas retai arba atsitiktinai bei neimant už tai jokio papildomo atlyginimo. Šiems tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas yra leidžiama teikti konsultacijas be specialios licencijos. Europos Sąjungoje, skirtingai nuo JAV, viešosios apyvartos tarpininkai nėra skirstomi į atskiras rūšis, pagal tai, kokias paslaugas jie teikia.

Europos Tarybos m.

Kaip tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas iš direktyvoje pateikto investicinės firmos apibrėžimo, pagrindinis skiriamasis investicinės firmos bruožas yra reguliarus bei profesionalus investicinių paslaugų teikimas savo klientams. Investicinė paslauga reiškia bet kurią direktyvos priedo A dalyje išvardintą paslaugą, teikiamą trečiajai šaliai, kai paslauga yra susijusi su bet kuriuo priedo B dalyje pateiktu instrumentu.

Įmonė, norinti vykdyti bent vieną iš aukščiau nurodytų veiklos rūšių, privalo iš ES valstybės narės atsakingos institucijos gauti atitinkamą licenciją. Licencija nustato, kokias investicines paslaugas, išvardintas direktyvos dėl investicinių paslaugų priedo A dalyje, ta įmonė turi teisę teikti. Licencija taip pat gali apimti vieną ar daugiau nepagrindinių paslaugų, pateiktų priedo C dalyje.

Direktyvos dėl investicinių paslaugų priedo C japoniškos turbo žvakės vardina tokias investicines paslaugas: 1 vieno ar daugiau instrumentų, išvardintų priedo B dalyje, saugojimas ir tvarkymas; 2 investicijų tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas paslaugos; 3 paskolų suteikimas investuotojui, siekiant suteikti jam galimybę vykdyti sandorį vienu ar daugiau instrumentų, išvardintų priedo B dalyje, kada firma, suteikianti paskolą, dalyvauja sandoryje; 4 konsultacijos tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas dėl kapitalo struktūros, gamybos strategijos ir susijusių dalykų bei patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių susiliejimais ir pirkimais; 5 paslaugos, susijusios su emisijos platinimo garantavimu; 6 investicinės konsultacijos dėl vieno ar daugiau instrumentų, išvardintų priedo B dalyje; 7 užsienio valiutos keitimo paslaugos, kada jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu.

Jeigu įmonė nori verstis vien tik paslaugomis, išvardintomis priedo C dalyje, tai licencija šiai veiklai nėra reikalinga ir tuo pačiu tokiai įmonei nėra taikoma direktyva dėl investicinių tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas. Be kai kurių kitų atvejų, direktyva nustato, pajamos internete uah ji netaikoma 1 firmoms, kurios teikia investicines paslaugas išimtinai tik savo patronuojančioms įmonėms, savo dukterinėms įmonėms tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas kitoms savo patronuojančios įmonės dukterinėms įmonėms, 2 asmenims, teikiantiems investicines paslaugas, kada tokios paslaugos teikiamos atsitiktinai, vykdant profesinę veiklą, kuri yra reguliuojama teisės aktais ar etikos kodeksu, o pastarieji nedraudžia teikti investicinių localbitcoins grynasis pareigūnas, 3 centriniams valstybių narių bankams ir kitoms valstybinėms įstaigoms, atliekančioms panašias funkcijas, bei kitoms valstybės institucijoms, kurios valdo valstybės skolą ar dalyvauja valstybės skolos valdyme.

Palyginę dvi pagrindines pasaulyje egzistuojančias viešosios apyvartos tarpininkų teisinio reguliavimo sistemas, panagrinėkime Lietuvos teisėje įtvirtintą modelį. Lietuvoje pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis viešosios apyvartos tarpininkų teisinį statusą bei veiklos sąlygas, yra Tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas popierių viešosios apyvartos įstatymas toliau šiame darbe taip pat vartojama įstatymo santrumpa VPVAĮ. Šio įstatymo 2 straipsnyje viešosios apyvartos tarpininkai yra apibrėžti, kaip finansų maklerio įmonės, investicijų valdymo ir konsultavimo įmonės bei komerciniai bankai.

  1. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų veiklos teisinis reguliavimas - krkc.lt
  2. Доброе утро, сэр.

  3. Там подают отличный карпаччо.

Toks apibrėžimas nenusako viešosios apyvartos tarpininkų paskirties bei ypatumų, o tik išvardina jų tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas. Finansų maklerio įmonė toliau šiame darbe taip pat vadinama FMĮ yra apibūdinta kaip bet kokia įmonė, besiverčianti tarpininkavimo veikla viešojoje vertybinių popierių apyvartoje, o investicijų valdymo ir konsultavimo įmonė toliau šiame darbe taip pat vadinama IVKĮ — kaip bet kokia tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas, besiverčianti konsultavimo veikla investavimo į vertybinius popierius klausimais.

Komercinių bankų sąvoka šiame įstatyme nėra pateikiama, kadangi komercinių bankų veiklą bei licencijavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymaso Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo nuostatos komerciniams bankams yra taikomos tik tiek, kiek tai yra susiję su komercinių bankų vykdoma tarpininkavimo vertybinių popierių viešojoje apyvartoje veikla bei konsultavimu investavimo į vertybinius tarpininkų paslaugų teisinis reguliavimas klausimais.

Mūsų nuomone, komerciniai bankai nėra laikytini atskira viešosios apyvartos tarpininkų rūšimi, kadangi jų teikiamos tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugos yra tapačios A kategorijos finansų maklerio įmonių teikiamoms paslaugoms. Todėl galime teigti, kad Lietuvos Respublikos teisė išskiria dvi pagrindines viešosios apyvartos tarpininkų rūšis — finansų maklerio įmones bei investicijų valdymo ir konsultavimo įmones.

Abiejų šių rūšių įmonės savo veiklai turi įgyti skirtingas licencijas, suteikiančias teisę verstis skirtinga veikla: FMĮ — tarpininkavimu viešojoje vertybinių popierių apyvartoje, o IVKĮ — konsultavimu investavimo į vertybinius popierius klausimais.

Все будет прекрасно. Приближаясь к пиджаку защитного цвета, он не обращал внимания на сердитый шепот людей, которых обгонял. Прихожане могли понять нетерпение этого человека, стремившегося получить благословение, но ведь существуют строгие правила протокола: подходить к причастию нужно, выстроившись в две линии.

Халохот продолжал двигаться .

VPVAĮ 12 str. Matomi žodžiai iš žodžių.

Account Options

Peržiūrėkite iki straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą: El. Įveskite savo el. SMS žinute - 2,90 Eur. Turite atrakinimo kodą?

Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau: Kodas suteikia galimybę atrakinti iki straispnių svetainėje ir galioja 24 val.

užsidirbti pinigų žinutė internete kurie uždirbo daug pinigų nuo nulio